DAR

Obchodní podmínky a ochrana dat pro pořádání konzultací, seminářů, kurzů, přednášek, a dodržování pravidel 

a pořádku účastníků


Osobní údaje klientů, jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Veškeré údaje získané od kupujících jsou použity výhradně pro vnitřní potřebu obchodního vztahu a nejsou poskytovány třetím osobám. Osobní data v objednávce, (předobjednávce) jsou okamžitě po vyřízení objednávky bezpečně zrušena a vymazána.


Roční kurz školy Filipa Tomáše, není možné nikomu přenechat, lze ho zrušit před započetím kurzu. Storno poplatek je 30% z ceny kurzu, nebo dle písemné dohody e-mailem přesunout na další školní rok, případné navýšení ceny kurzu bude účastník muset dorovnat). (Navýšení cen: na ubytování, pořádání a pronájem místa, aj.)


Termín SEMINÁŘE, KONZULTACE, E-KURZU je závazný, je možnost ho přenechat někomu jinému, NUTNÉ oznámit jméno dotyčného a kontakt nejpozději tři dny předem, na tomto e-mailu.

Každá objednávka, která je zaplacena se považuje za závaznou.


SEMINÁŘ, KONZULTACI, KURZ lze zrušit nejpozději 120 hodin před započetím ze zdravotních důvodů, Pokud byla již provedena platba, bude do 10 dnů finanční částka vrácena na účet, po poskytnutí a upřesnění adresy klientem, buď telefonicky nebo e-mailem: 


Na seminářích, kurzech, přednáškách, osobních a on-line konzultacích je zakázáno používat elektronických zařízení na focení, nahrávání a k jinému účelu sběru dat, veškeré informace jsou určeny jen pro osobní potřebu předplatitele a jsou nepřenositelné.


Předplatitel dorazí na seminář, kurz, přednášku, nebo osobní konzultaci v dobrém zdravotním stavu, neměl by být nachlazen s respiračním onemocněním, aby neohrožoval ostatní účastníky semináře, v jiném případě bude používat vlastní ochranné pomůcky, jako roušku, nebo respirátor. V případě, že vykazujete stav nachlazení, pokud nebudete používat ochranné pomůcky v rámci ochrany zdraví ostatních účastníků, nebo jiným způsobem vykazujete váš stav, (alkohol, drogy), nemusíte být na seminář, kurz, konzultaci , přednášku vpuštěn.


Účastník semináře, kurzu, přednášky nebo osobní konzultace bude vhodně oblečen a sedí podle zasedacího pořádku, nestanovil pořadatel jinak, během projekce nebude vyrušovat přednášejícího. Účastník  se dostaví včas s časovým předstihem tj. 15 minut před započetím semináře, aby nerušil ostatní účastníky. Svévolné opuštění semináře, konzultace, kurzu se bere ze strany účastníka jako ukončené a nebude se krátit nijak předplatné.


On-line konzultace jsou dle domluvy, audio nebo video.


Pokud dojde ze strany klienta TELEFONICKY NEBO ELEKTRONICKY ke zrušení termínu SEMINÁŘE, kratším (tj. 120 hodin), PŘED ČASOVÝM TERMÍNEM SEMINÁŘE a byla již platba provedena, souhlasí klient se zaplacením storno poplatku, jehož výše je 1500 Kč, a to z časových důvodů, pro přeobsazení termínu pro jiného klienta, zbytek částky bude vrácen na účet zpět max. do 10 dní, nebo je možnost zbytek částky použít na jiný seminář nebo kurz dle upřesnění klientem buď telefonicky a e-mailem. Částka storno poplatku je určena na zaplacení pronájmu, občerstvení a věci s tím určené ke konání semináře.


Pokud po zaplacení do 7 dnů nepožádáte, nebo nedodržíte domluvený termín semináře, konzultace, kurzu, přednášky.

Platba Vám nebude vrácena z důvodu blokování termínu, přeobsazení termínu pro jiného klienta. 


Doklad bude zaslán elektronicky po skončení semináře na požádání.

Doklad ročního kurzu zašleme po platbě do 5 dnů e-mailem.


Přednášky se domlouvají individuálně, pokud bude domluvena přednáška, pořádající zajistí důstojné ubytování, večeři a snídani pro přednášejícího, na vlastní náklady zajistí reklamu a ubytování.

Cena přednášky je dle dohodnutých pravidel, potvrzena e-mailem, nebo poštou minimálně 3 měsíce před termínem přednášky, a  bude uhrazena dohodnutá částka přednášky předem.


V případě zrušení semináře, kurzu, konzultace, nebo přednášky z mé strany (technické důvody, vyšší moc, aj.) máte nárok na poskytnutí náhradního termínu, který vám bude nabídnut automaticky s tím, že náhradní termín bude domluven telefonicky a potvrzen e-mailem. 


Vlastnictví a know-how společnosti, poskytovatele.

On-line produkty jsou výsledkem činnosti společnosti a poskytovatele a jsou jeho, jejím majetkem, který je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, v platném znění a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.

Klient může použít obsah online produktu pouze pro svoji vlastní osobní potřebu. Klient není oprávněn obsah online produktu dále šířit nebo zpřístupnit třetím osobám.

Veškeré texty, loga, receptury a fotografie jsou majetkem poskytovatele a společnosti a bez jejich souhlasu nemohou být žádným způsobem použity..
Semináře, kurzy, přednášky provozuje společnost.

Dokonalý Život s.r.o., 

V zahradách 1411/35, 

180 00 Praha 8, 

IČ 01430955

C 206373 vedená u Městského soudu v Praze, 

info@dokonalyzivot.cz


Podmínky platné od  15.10. 2023 
Všechna práva vyhrazena 

Žádnou část semináře není dovoleno užít nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovat bez písemného souhlasu držitele práv 

Tento web využívá soubory cookie. Podrobnosti naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů

Odmítnout

OK